1 -نرم افزار power point 2007  جزء کدام یک از نرم افزارهای زیر می       باشد؟
الف- کاربردی             ب- سیستمی                 ج- متنی                       د- آماری

پاسخ صحيح :الف

2  -فایلهای ایجاد شده در محیط power point 2007 را چه می نامند؟
الف- presentation                   ب- book                        ج- document                          د- chart

پاسخ صحيح :الف

3-برای درج پیوند از کدام دستور زبانه ی insert استفاده می شود؟
الف- hyper link                      ب- smart art                      ج- word art                 د- chart 

پاسخ صحيح :الف

4-برای اضافه کردن یادداشت متنی به اسلایدها از کدام گزینه سربرگ insert استفاده می شود؟
الف- header & footer                   ب- date & time                    ج- picture               د- text  box

پاسخ صحيح :د

5-با استفاده از گزینه from   current   slide  اجرای برنامه نمایشی از کدام اسلاید انجام می شود؟
الف- اسلاید اول                    ب- اسلاید جاری                    ج- اسلاید آخر                  د- اسلاید میانی

پاسخ صحيح :ب

 

6-     برای درج یک تصویر در  اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم؟

 الف) گزینه Picture از سر برگ Design

ب  ) گزینه Chart از سر برگ View

ج  ) گزینه Picture از سر برگ Insert

د  ) همه موارد

پاسخ صحيح :ج

7-     برای اضافه کردن Shape های مختلف به یک اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

 الف) Drawing از سر برگ Insert

ب  ) Drawing از سر برگ View

ج  ) Drawing از سر برگ Home

د   ) Picture از سر برگ  Home

پاسخ صحيح :ج

8-     برای ساختن اسلاید جدید از چه گزینه ای استفاده می شود؟

 الف) سر برگ Insert گزینه NewSlide

ب  ) سر برگ View  گزینه Slide

ج ) سر برگ Home گزینه NewSlide

د  ) همه موارد

پاسخ صحيح :ج

 9-     برای تغیر اندازه اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

 الف) سر برگ Design گروه Page Setup

ب  ) سر برگ Home گروه Page Setup

ج  ) سر برگ Insert  گروه Size

د   ) سر برگ Slide Show گروه Page Setup

پاسخ صحيح :الف

 10-     برای ایجاد یک اسلاید جدید از کدام ترکیب کلید استفاده می کنیم؟

 الف) Alt+M

ب  ) Alt+N

ج  ) Ctrl+M

د   ) Ctrl+N

پاسخ صحيح :ج

11-برنامه power point 2007  پس از نصب در کدام گروه از برنامه ها ی دکمه start قرار می گیرد؟
الف- system  tools          ب- all  programs          

  ج- accessories           د- enter tainment

پاسخ صحيح :ب

12-به هر فایل تولیدی در power point یک ..... گویند که با پسوند ....... ذخیره می شود؟
الف- docx - document                      ب- pptx – presentation

    ج- pot – slide                         د- xls – spread sheet

پاسخ صحيح :ب

13-در محیط power point 2007 به جای منو ، مجموع دستورات تحت چه عنوانی قرار گرفته است؟
الف- زبانه             ب- نوار دسترسی سریع                     ج- ریبون                          د- نوار وضعیت

پاسخ صحيح :الف

14-جهت تغییر رنگ پس زمینه اسلاید از کدام گزینه سربرگ data استفاده می شود؟
الف- colors               ب- color  fill             

  ج- font  effect               د- background   style

پاسخ صحيح :ب

15-از طریق کدام دستور تعداد تکرار صوت مشخص می شود؟
الف- start                    ب- delay                   

  ج- speed                       د- repeat

پاسخ صحيح :د

16– ازکدام گزینه می توان اشکال پیش ساخته را در یک اسلاید قرار داد ؟:

الف – سربرگ Insert  ،گروه Illustration  ، دکمه  Shapes

 ب – سربرگ Insert ،  گروه  Illustration ، دکمه clip Art

 ج – سربرگ Home   ، گروه   Drawing ، دکمه  shapes

      د – گزینه الف و ج

پاسخ صحيح :د

17 – از طریق کدام گزینه  می توان یک کلید عملیاتی ساخت ؟

    الف – سربرگ  Insert  ، گروه Illustration  ، دکمه Shapes   ، گزینه Action Buttons

 ب – سربرگ  Insert   ، گروه Illustration   ، دکمه  smart Art   ، گزینه Action Buttons

ج – سربرگ  Insert    ، گروه  Text   ، دکمه  Word Art

د – هیچکدام

پاسخ صحيح :الف

18 – برای اضافه کردن جلوه های متحرک به اسلاید کدام گزینه زیر بکار می رود ؟

الف – سربرگ Slid Show  ، گروه setup   ، دکمه setup slid Show

  ب – سربرگ Animations   ، گروه Animation  ، دکمه  Custom Animation

ج – سربرگ slid Show  ، گروه Start Slid Show  ، دکمه Custom Slid Show

 د – گزینه الف و ج

پاسخ صحيح :ب

19 – برای اضافه کردن یک تصویر به یک اسلاید از کدام سربرگ باید اقدام کرد ؟

الف – سربرگ  Home

ب-      ب – سربرگ  Insert

ج – سربرگ View

د – سربرگ  Animations

پاسخ صحيح :ب

20- به هر فایل تولیدی درPowerpoint یک........... گویندکه با پسوند............ ذخیره می شود؟

 الف)Doc-document       √ب)Pptx-presentation         ج)pxt-slide             د)xls-spreadsheet

پاسخ صحيح :ب

 21- برای درج پیوند از کدام دستورزبانه ی insert استفاده می شود؟

 √الف)Hyper link           ب)smart Art             ج)wordArt                 د)chart

پاسخ صحيح :الف

 22- برای درج دکمه عملیاتی از کدام گزینۀزبانۀinsert استفاده می شود؟

 الف)picture                √ب)shapes               ج)smart Art             د)Action

پاسخ صحيح :ب

  23– پسوند فایلهای نمایشی که بصورت slid show ذخیره می شوند  ...... می باشد ؟

الف) pptx                               ب) PTPX                                 

ج) PPT                                     د) ppsx

پاسخ صحيح :د

24 – کدام گزینه زیر معادل Slide show می باشد ؟

الف) F4                                 ب) F5                                     

ج) F6                                      د) F7

پاسخ صحيح :ب

25 – در کدام سربرگ شما می توانید صدا و تصویر را روی اسلاید ها قرار دهید ؟

الف) Insert                            ب) home                              

 ج) Design                                  د) Animations

پاسخ صحيح :الف

26 – برای تغییر الگوی پس زمینه اسلاید ها Background Styles را از کدام سر برگ انتخاب می کنیم ؟

الف) home                         ب) Insert                                      

ج) Design                          د) Slide show

پاسخ صحيح :ج

27-برای نمایش اسلایدها به مخاطب بهترین گزینه کدام است.

الف)Normal                        ب)Slide  Sorler 

 ج)Slide Show              د)notes Page

پاسخ صحيح :ج

28-کدام گزینه برای نمایش اسلایدهای آماده شده مناسب است.

الف)Slide show                             ب)Slide Transition

ج)Custom animation                د)Cutom Show

پاسخ صحيح :الف

29-برای ایجادکلیدهای عملیاتی ازکدام گزینه استفاده میشود.

الف)View Show                           ب)Aotion  Buttons

ج)Custom Show                        د)Animation  Schemes

پاسخ صحيح :ب

30-برای مرتب نشان دادن اسلایدها کدام حالت نمایش بهتراست.

الف) Sorter Slide                      ب)Slide Show

ج)Narmal                                     د)View Slide

پاسخ صحيح :الف

 

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۰ساعت 13:9  توسط نامور  |